Chính sách sức khỏe và an toàn lao động

Ban lãnh đạo cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Toàn Phát đều nhận thức đầy đủ, đồng thời coi trọng công tác bảo đảm Sức khoẻ và An toàn lao động. Toàn Phát cam kết chịu trách nhiệm đầy đủ về việc chủ trì thiết lập, vận hành, kiểm soát, đánh giá, cải tiến hệ thống quản lý nhằm đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho người lao động một cách liên tục và thường xuyên, áp dụng trong tất cả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chính sách Sức khỏe và An toàn lao động của Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát được thể hiện rõ như sau:

1. Toàn Phát đảm bảo các hoạt động sản xuất tại tổ hợp nhà máy luôn an toàn và hiệu quả.

2. Việc tuân thủ những nguyên tắc về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sức khoẻ nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết trong tất cả các hoạt động của công ty.

3. Hệ thống an toàn lao động của Toàn Phát được thiết lập triển khai một cách khoa học, toàn diện, có tổ chức thông qua việc ban hành đầy đủ nội quy, quy chế và đào tạo tỉ mỉ về an toàn lao động.

4. Chính sách Sức khỏe và An toàn lao động của Toàn Phát có mục tiêu thu hút sự tham gia của tất cả các lực lượng lao động trong quá trình áp dụng.

5. Toàn Phát đảm bảo chính sách Sức khỏe và An toàn lao động luôn được đánh giá, cải tiến cập nhật kịp thời nhằm xây dựng môi trường lao động an toàn hoàn thiện nhất cho tất cả cán bộ công nhân viên.

ong dong boc bao on Toan Phat 1
ong dong toan phat make in viet nam tinh hoa tu chat xam su sang tao cua nguoi viet 2
kham pha 8 buoc trong quy trinh san xuat ong dong tieu chuan nhat ban 4
TX 03961 forweb
kham pha 8 buoc trong quy trinh san xuat ong dong tieu chuan nhat ban 2
Su menh
ong dong thang nhung luu y khi thi cong ong dong 2